Cruyff Foundation - Schoolyard 14 Cruyff Foundation - Schoolplein 14
Meer info aanvragen! School aanmelden!
ANBI

ANBI

De Johan Cruyff Foundation is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen succesierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Statutaire naam Stichting Johan Cruyff Foundation
RSIN: 805994762
Post- en bezoekadres:
Olympisch Stadion 5
1076 DE  AMSTERDAM
Telefoon: 020-3057766
Emailadres: info@cruyff-foundation.org

Doelstelling
De Johan Cruyff Foundation is een non-profit organisatie die zich richt op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren door:

Naast de aanleg van Cruyff Courts gaat specifieke aandacht uit naar jeugd met een handicap en leggen wij Schoolpleinen14 aan om alle kinderen uit het primaire onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen, te bewegen en te sporten.

Hoofdlijnen beleidsplan

Namen van de bestuurders 
Susila Cruijff (2002-2017)
Leen Hollander (2003-2013)
Ewald Kist (2005-2015)
Leo van Wijk (2005-2015)
Henk van der Kwart (2006-2016)
Frank Weijers (2009-2014)
Michael van Praag (2012-2017)

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie VFI Goede Doelen).

De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Cruyff Foundation vond plaats door extern advies van de Hay Group. Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg (2012 in EUR) voor C. Thate (1 FTE/12 mnd): EUR 74.961. Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. Het bestuur is actief op onbezoldigde basis. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Jaarverslagen
Zodra actuelere jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar zijn, worden deze op onze websitegepubliceerd.

Balans en Staat van Baten en Lasten
Deze zijn terug te vinden op blz. 19 en 20 van de jaarrekening 2012

Balans en Staat van Baten en Lasten voorzien van tekst 
Voor de uitgebreide jaarrekening verwijzen we u graag naar de jaarverslagen.


@JCFoundation
partners postcode loterij blue band